Zakonodaja

Deželni zakon za zaščito slovenske manjšine v FJK - ( 16.11.2007 )

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26
Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.1Articolo 21 bis aggiunto da art. 7, comma 39, lettera b), L. R. 12/2009Capo I Disposizioni generaliArt. 1 (Principi generali)1. Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce e concorre a tutelare e valorizzare la... več

Odlok Predsednika Republike 12. september 2007 - seznam občin - ( 12.09.2007 )

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2007 Approvazione della tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. (GU n. 276 del 27-11-2007) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 3 della... več

Deželni zakon 27/01: pravila o izobešanju zastave - ( 27.11.2001 )

Legge regionale 27novembre2001, n. 27

Adozione della bandiera della Regione Friuli-VeneziaGiulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonche' per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea. Art.1 (Finalita') 1.      La presente legge contiene disposizioni per l'adozione, l'uso e l'esposizione della bandiera regionale, nonche' per l'uso e l'esposizione delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea. Art.2... več

Zakon 38/01: Določila za zaščito slovenske jezikovne manjšine v deželi FJK - ( 23.02.2001 )

1. Člen (Priznanje slovenske manjšine)
1. Republika priznava in ščiti pravice italijanskih državljanov, ki pripadajo slovenski jezikovni manjšini, ki je prisotna v tržaški, goriški in videmski pokrajini, v skladu z 2., 3. in 6. členom ustave, v skladu s 3. členom  ustavnega zakona štev. 1, z dne 31. januarja 1963, ki vsebuje odobritev Posebnega statuta dežele Furlanije-Julijske krajine, in v skladu s splošnimi načeli ureditve ter načeli splošne Deklaracije o človekovih... več

Zakon 482/99: zakonska določila za zaščito zgodovinskih jezikovnih manjšin - ( 15.12.1999 )

1. Člen 1. Uradni jezik Republike Italije je italijanski. 2. Republika, ki vrednoti jezikovno in kulturno izročilo italijanskega jezika, promovira tudi valorizacijo jezikov in kultur, ki jih ščiiti ta zakon. 2. člen
1. Uresničujoč 6. člen ustave in v skladu s splošnimi načeli, ki so jih določili evropski in mednarodni organizmi, republika ščiti jezik in kulturo albanskih, katalonskih, germanskih, grških, slovenskih in hrvaških prebivalcev  ter tistih prebivalcev, ki... več

Okvirna konvencija Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin - ( 01.02.1995 )

Države članice Sveta Evrope in druge države, podpisnice te okvirne konvencije, so se glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med svojimi članicami z namenom ohranjati in uresničevati ideale in načela, ki so njihova skupna dediščina, glede na to, da je eden od načinov, s katerimi si prizadevajo za dosego tega cilja, ohranjanje in nadaljnje uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, v želji, da bi sledile Deklaraciji voditeljev držav in vlad... več

Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih - ( 05.11.1992 )

Uvod Države članice Sveta Evrope, podpisnice te listine, upoštevajo, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med njegovimi članicami, še zlasti zato, da bi varovali in uresničevali ideale in načela, ki so njihova skupna dediščina; upoštevajo, da varstvo zgodovinskih regionalnih ali manjšinskih jezikov v Evropi, med katerimi so nekateri v nevarnosti, da bodo sčasoma izumrli, prispeva k ohranitvi in razvoju evropskega kulturnega bogastva ter tradicij; upoštevajo, da... več

Il Memorandum di Londra - ( 05.10.1954 )

IL MEMORANDUM DI LONDRA FIRMATO A LONDRA IL 5-10-1954
fra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia, concernente il Territorio Libero di Trieste
In vista del fatto che è stata constatata l'impossibilità di tradurre in atto le clausole del Trattato di pace con l'Italia relative al Territorio Libero di Trieste, i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia hanno mantenuto dalla fine della guerra occupazione e Governo militare... več

Združeni narodi: splošna deklaracija človekovih pravic - ( 10.12.1947 )

Sprejela in razglasila jo je Generalna skupščina Združenih narodov 10. decembra 1948 z resolucijo št. 217 A (III).
Preambula
 
Generalna skupščina razglaša ker pomeni priznanje prirojenega človeškega dostojanstva vseh članov človeške družbe in njihovih enakih in neodtujljivih pravic temelj svobode, pravičnosti in miru na svetu; ker sta zanikanje in teptanje človekovih pravic pripeljala do barbarskih dejanj, žaljivih za človeško vest, in ker je bila stvaritev sveta, v katerem... več