2. deželna konferenca o zaščiti slovenske manjšine

Events > 2017 > november > 2. deželna konferenca o zaščiti slovenske manjšine

About this event:

Created by Julijan Čavdek

Gorica

Druga deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine

Člen 10 deželnega zakona št. 26 z dne 16. novembra 2007 določa, da se napredek pri izvajanju njegovih ukrepov preverja tako, da se zberejo predlogi za prilagajanje novonastalim potrebam in opredelitev novih smernic. V ta namen skliče predsednik deželnega sveta vsaj enkrat vsakih pet let in vsekakor najpozneje šest mesecev pred iztekom zakonodajnega obdobja deželno konferenco o zaščiti slovenske jezikovne manjšine, na kateri sodelujejo z izmenjavo mnenj in izkušenj subjekti in organi, ki jih zadevajo vprašanja s tega področja.

Konferenca bo letos novembra in bo trajala dva dni:

Prvi dan (24. november 2017): v Gorici v deželnem Avditoriju v Ul. Roma št. 5 (od 9.00 do 13.00). Popoldne bodo štiri delovne skupine pripravile zaključni dokument, ki ga bodo nato udeležencem predložile v obravnavo naslednjega dne (25. novembra). Zaključni dokument bo zajemal naslednje teme:

Deset let po sprejetju deželnega zakona 26/2007. Doseženi rezultati, težave z izvajanjem predpisov in pomanjkljivosti sedanje zakonodajne ureditve

Pregled izvajanja ukrepov v korist rezijanščine ter jezikovnih različic nediških dolin, terske in kanalske doline

Centralni urad za slovenski jezik in mreža storitev na obravnavanem geografskem območju: ocena trenutnega stanja, teoretski vidiki in organizacijski modeli

Predstavništvo slovenske manjšine – zastopstvo in zastopanost Razmislek o izboljšanju politične participacije Slovencev v Italiji

Drugi dan (25. november 2017): v Trstu, na sedežu deželnega sveta na Trgu Oberdan št. 6 (od 9.30 do 13.00). Razprava o poročilih, ki so jih pripravile štiri delovne skupine, in zaključek konference.