Deželni svet SSO

Sklicano je zasedanje Deželnega sveta SSO, ki bo v Inštitutu za slovensko kulturo, ul. Alpe Adria, 67/b v Špetru, v sredo, 27. marca 2015, ob 17.30 v prvem sklicu in ob 18. uri v drugem sklicu, s sle­dečim dnev­nim re­dom:

1) Odprtje zasedanja in ugotovitev sklepčnosti

2) Uvodni poseg predsednika Izvršnega odbora SSO

3) Obračun poslovanja 2014: Poročilo blagajnika, Poročilo Nadzornega odbora, Odobritev obračuna 2014

4) Program in proračun za leto 2015

5) Razno

·    Vsako članico lahko zastopa po en delegat.

·    članice-Federacije imajo pravico do dveh delegatov. Poleg delegatov lahko prisostvujejo zasedanju Deželnega sveta SSO tudi predsedniki članic, ki pa nimajo volilne pravice.

·    Vsak delegat ima lahko največ eno pooblastilo.

Novinarje naprošamo, da intervjuje in posnetke opravijo pred in na začetku oziroma na koncu zasedanja. Iskreno se zahvaljujemo za razumevanje.

Statut SSO

8. člen – Svet

Svet sestavljajo:

a) Predsednik

b) Izvršni odbor SSO

c) En predstavnik za vsako članico. Federacije imajo pravico do dveh predstavnikov.

Svet odobri letni program Združenja, proračune in obračune, določa članarine. V ta namen se Svet sestane na povabilo Predsednika Sveta vsaj dvakrat letno. Svet sprejema pravilnike o delovanju SSO.

Predsednik SSO skliče prvo sejo Sveta, na kateri izvolijo Predsednika Sveta. Izvoljen bo kandidat, ki prejme največje število glasov. Na isti način Svet izvoli tri podpredsednike, enega za vsako pokrajino, in tajnika.

člani Izvršnega odbora ne smejo imeti funkcij v Svetu.

Svet sklepa z navadno večino v prvem sklicanju in ob prisotnosti vsaj enega člana več od polovice. V drugem sklicanju, ki bo pol ure po prvem, je Svet sklepčen z navadno večino in ob prisotnosti vsaj ene petine članov. V primeru izenačenja glasov odloča glas predsednika.

Sejam lahko prisostvujejo, brez volilne pravice, člani Nadzomega odbora in Razsodišča ter predsedniki članic Združenja.

čani Sveta se lahko sestanejo na pokrajinski ravni, da obravnavajo probleme, ki zadevajo posamezano pokrajino in lahko sprejmejo svoj pravilnik, ki mora biti v skladu s tem statutom.