EDUKA – Vzgajati k različnosti

Oddelek za humanistične vede Univerze v Vidmu in Mednarodni center za večjezičnost v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom SLORI iz Trsta

vabijo na

PREDSTAVITEV RAZISKAVE

EDUKA – Vzgajati k različnosti – Educare alla diversità

V torek, 3. februarja ob 16.00 – Aula magna

Univerzitetni center Santa Chiara, ul. S. Chiara 1, Gorica

Oddelek za humanistične vede Univerze v Vidmu in Mednarodni center za večjezičnost sta sodelovala v raziskavi EDUKA – Vzgajati k različnosti – Educare alla diversità, ki sta jo vodila Slovenski raziskovalni inštitut SLORI iz Trsta in Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem iz Kopra. Zadevala je promocijo medkulturnih vrednot kot temeljev oblikovanja in razvijanja odnosov v večetnični in večjezični družbi (Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013) in je bila izvedena v sodelovanju s čezmejno partnersko mrežo šol, univerz, raziskovalnih središč in javnih uprav.

Na srečanju bomo predstavili rezultate in temeljne smernice triletne akcijske raziskave, ki je analizirala izobraževalne sredine ter medkulturne in večjezične prakse in politike bodisi z vidika zgodovinskih manjšin (italijanske v Sloveniji ter slovenske in furlanske v Italiji) bodisi skupin migrantov.

Sodelujejo:

  • Roberta Altin, Flavia Virgilio, Donatella Cozzi – DISU Univerza v Vidmu
  • Chiara Beccalli – Dipartimento Scienze politiche – Univerza v Trstu
  • Zaira Vidau, Norina Bogatec – SLORI
  • Nives Zudič – Univerza na Primorskem, Koper

 Glej program v prilogi.

Lep pozdrav!

___________________________________________________________________

Il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Udine e il Centro Internazionale sul Plurilinguismo in collaborazione con l’Istituto sloveno di ricerche SLORI di Trieste

Invitano alla

Presentazione della ricerca

EDUKA – Educare alla diversità – Vzgajati k različnosti

Martedì 3 febbraio ore 16.00 – Aula magna del

Polo Universitario di Santa Chiara, via S.Chiara 1, Gorizia

Il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Udine ed il Centro internazionale sul Plurilinguismo hanno partecipato alla ricerca EDUKA – Educare alla diversità-Vzgajati k različnosti, coordinata dall’Istituto sloveno di ricerche SLORI di Trieste e dalla Facoltà di Studi Umanistici dell’Università del Litorale di Capodistria. La ricerca era finalizzata alla promozione dei valori interculturali in una società multietnica e multilingue (Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013) con una fitta rete dei partner transfrontalieri (scuole, università, centri di ricerca ed enti territoriali).

In questo incontro si presenteranno i risultati e le linee guida più importanti del percorso di ricerca-azione triennale che ha analizzato i contesti educativi, le pratiche e le politiche interculturali e plurilinguistiche sia per le minoranze tradizionali (in particolare di quella italiana in Slovenia e quelle slovena e friulana in Italia) sia per i gruppi di migranti.

Saranno presenti:

  • Roberta Altin, Flavia Virgilio, Donatella Cozzi – DISU UNIUD
  • Chiara Beccalli – DIpartimento Scienze politiche – UNITS
  • Zaira Vidau, Norina Bogatec – SLORI,
  • Nives Zudič – Università del Litorale, Koper

 Vedi programma in allegato.

 Cordiali saluti!