Izšel je DOM št. 15

Izšel je DOM št. 15 / Izdaja 31. avgusta 2015

È uscito il DOM n. 15 / Edizione del 31 agosto 2015

V tej številki / In questo numero

V OSPREDJU / IN PRIMO PIANO         

Reforma občin na slepi ulici

La riforma dei comuni in un vicolo cieco

UVODNIK / EDITORIALE

Upamo na komisarje

La speranza è nei commissari

VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA

Pred 160 leti je Mati Božja spregovorila po slovensko

160 anni fa la Madonna parlò in sloveno a Teresa Dush

ZGODOVINA IN KULTURA / STORIA E CULTURA  

V vasi Matajur so turistične naprave pokvarile senožeta

A Matajur gli impianti turistici hanno rovinato i prati

POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO

Mons. Zore: «La guerrra altro non è che una sconfitta»

Msgr. Zore: »Vojna ni nič drugega kot poraz«

NEDIŠKE DOLINE / VALLI DEL NATISONE

»Zlata Rožinca« v Dreki z msgr. Mateucigem in Qualizzo

«Assunta d’oro» a Drenchia con mons. Mateucig e Qualizza

Pogovor z Gianijem Domenisom, predsednikom Zveze Slovencev po svetu v Thunder Bayu

Intervista a Giani Domenis presidente dell’Associazione Sloveni nel mondo a Thunder Bay

TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE

Il temporale della notte 14 e 15 agosto ha fatto molti danni nella chiesa di Taipana

Neurje v noči med 14. in 15. avgusta je močno prizadelo tipajsko cerkev

REZIJA / RESIA

Nel mese di agosto in mostra la raccolta «Näš Muzeo»

Do konca meseca avgusta na ogled razstava »Näš Muzeo«

KANALSKA DOLINA/ VAL CANALE

O. Errath: »V Ukvah že več stoletij pojemo slovenske pesmi«

O. Errath: «A Ugovizza da diversi secoli cantiamo in sloveno»

POSOčJE / VALLE DELL’ISONZO

Predstavili projekt za sanacijo žičniških naprav na Kaninu

Presentato il progetto per il risanamento della funivia sul Canin

ŠPORT / SPORT

Skoki iz mostov v Posočju, okusi domačih jedi in čar noči

Salti dai ponti nell’Alta valle dell’Isonzo, i sapori dei piatti tradizionali e la magia della notte

Na spletni strani www.dom.it vsaki dan novice in prireditve

Sul sito www.dom.it ogni giorno notizie ed eventi