Jezik je črta ločnica med nami in drugimi društvi

Slovenski šport v Italiji je danes v velikem vsebinskem vzponu in postaja ena temeljnih komponent v širokem razponu organiziranih dejavnosti, ki stremijo k utrjevanju našega človeka na teh tleh, predvsem pa s svojim intenzivnim delom skušajo strateško usklajevati naš jutrišnji dan. Ta ugotovitev je večkrat prišla do izraza na srečanju, do katerega je prišlo v prejšnjih dneh med vodstvom ZSŠDI in novim deželnim predsednikom SSO, Walterjem Bandljem.

Predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin, oba podpredsednika Loredana Prinčič in Igor Kocijančič, predsednica nadzornega odbora Nadja Kralj in odbornica Sonja Sirk, so gostu zelo podrobno orisali bogato delovanje in interesne sfere krovne športne organizacije, predvsem z vidika bistvene naloge, ki je Združenju začrtana že v statutarnih določilih: vsa naša športna dejavnost je vsebinsko smiselna, če je podkrepljena s takimi programskimi vzvodi, ki stremijo predvsem k ohranjanju slovenske identitete in slovenskega jezika. V pogovoru je bilo poudarjeno, da je mejnik med slovenskim športom in športom italijanskih področnih društev, edinole jezik. Jezik je črta ločnica med nami in drugimi društvi.

Seveda stvari niso tako enostavne, kot bi lahko zgledalo na prvi pogled: zadnja raziskava ZSŠDI in Slori nam jasno dokazuje, da se je družinski sestav pri večini naših otrok, ki zahajajo v slovensko šolo, močno spremenil in slovenski jezik v domačem krogu ni več dominanta. Ob teh ugotovitvah so si bili na srečanju edini, da so zato prav zunajšolske dejavnosti, katerih se množično udeležujejo naši otroci, danes z jezikovnega vidika bistvene važnosti in postajajo eno poglavitnih programskih jeder, kjer lahko dejansko vplivamo na utrjevanje slovenskega jezika in na krepitev čuta pripadnosti. Zato je prav in nujno, da naša organizirana skupnost te dejavnosti podpre v veliko večji meri kot v preteklosti, ne zgolj s spodbudnimi besedami, ampak tudi s finančnega vidika. Bistveni faktor postajajo kadri! Treba jih je vsebinsko dograjevati tam, kjer so in jih že imamo, ustvarjati pa jih je treba na novo tam, kjer jih ni. To je ena bistvenih nalog ZSŠDI v obdobju, ki je pred nami.

V bogati razpravi so se prisotni dotaknili še cele vrste vprašanj, ki so vsa po vrsti povezana z našo skupno rastjo in edini so si bili v tem, da morajo postati srečanja med krovnimi organizacijami stalnica, saj lahko samo sprotno preverjanje opravljenih korakov rojeva sadove, ki vsebinsko utemeljujejo pomembnost in nujnost vsakršne krovnosti.