Odločitve naj temeljijo na enakovrednem dialogu

Stališče Sveta slovenskih organizacij o zadnjem zasedanju posvetovalne deželne komisije za Slovence v FJK.

V zvezi z razpletom na torkovem zasedanju deželne posvetovalne komisije Svet slovenskih organizacij smatra primerno podati svojo oceno nad potekom dogodkov. SSO je svoj predlog za razdelitev sredstev posredoval pristojnim deželnim uradom v trenutku, ko je ugotovil, da je z drugo krovno organizacij nemogoče doseči soglasje glede razdelitve sredstev iz zakona 38/2001 za leto 2021. V tem smislu je izvršni odbor SSO o zadevi poglobljeno razpravljal na seji, ki je potekala v petek, 27. novembra 2020 in na kateri je bilo soglasno odobreno stališče glede razdelitve sredstev iz zaščitnega zakona. Na tem stališču je bil nato oblikovan predlog z dvema opcijama, v katerih se potrjuje izhodiščno razdelitev, ki so jo pripravili deželni uradi, se k temu doda še izredni prispevek za SCGV Emil Komel ter se upošteva prošnjo ZSKP po povišku sredstev zaradi razširitve dejavnosti na videmsko pokrajino.

Predlog A)
Potrjuje se predlog, ki ga je prejšnjem zasedanju posvetovalne deželne komisije predstavila Dežela FJK-Služba za jezikovne manjšine. Predlaga se povišanje sredstev za krovni organizaciji SSO in SKGZ iz € 300.000.- na € 400.000.- Ali pa se dodeli SCGV Emil Komel izredni prispevek v višini € 35.000.-
Predlog B)
Predlaga se povišanje sredstev za krovni organizaciji SSO in SKGZ iz € 300.000.- na € 400.000.- Ali pa se dodeli SCGV Emil Komel izredni prispevek v višini € 35.000.- Potrjuje se predlog, ki ga je na prejšnjem zasedanju posvetovalne deželne komisije predstavila Dežela FJK-Služba za jezikovne manjšine za sklope vezane na čl. 18, odstavki 3, 4, 4bis, 6, 8, 9 in 10. V zvezi s sklopom vezanim na čl. 18, odstavek 5 je potrebno upoštevati, da je Zveza slovenske katoliške prosvete (Zskp) v prejšnjih letih vsaj trikrat opozorila posvetovalno deželno komisijo, da je zaradi novih deželnih pravil pri razdeljevanju sredstev iz DZ 26/2007 sprejela skrb tudi za videmsko pokrajino in včlanila dve društvi. To pomeni za ZSKP raširitev območja delovanja, ki od Goriške sega do Kanalske doline. V tem smislu se predlaga sledečo spremembo v sklopu, ki je vezan na čl. 18, odstavek 5, DZ št. 26/2007: – dvig skupnega zneska sklopa na € 785.000,00.- – sprememba odstotkov kot sledi: ZSKD 32% – SP 12% – ZSKP 20% – ZSŠDI 36%

Za Svet slovenskih organizacij je razdelitev sredstev iz zakona 38/2001 ena izmed temeljnih zadev, ki nujno potrebuje, da se predlogi med dvema krovnima organizacijama sklepajo na podlagi odprtega dialoga. Pravo nasprotje temu so tisti predlogi, ki temeljijo na izvršenih dejstvih, za katere se zahteva privolitev brez možnosti, da druga stran lahko predhodno poda svojo ocene. Ravno to se je zgodilo v primeru predloga za triletni prispevek družbi PRAE v višini € 150.000/letno, ki naj bi služil za izplačilo novega tiskalnega stroja družbe Edigraf ali za nadaljni proces digitalizacije celotnega dnevnika, v kar spada tudi tisk »fullcolor«.

Svet slovenskih organizacij je vedno podpiral delovanje edinega slovenskega dnevnika, saj le tako je bilo mogoče družbi PRAE povečati letni prispevek iz slabih € 400.000.- v letu 2012 na skoraj miljon € v letu 2020. Take podpore niso bili npr. deležni drugi slovenski mediji v Furlaniji Julijski krajini, ki so si morali na tržišču poiskati cenejše tiskarne in opustiti utečena sodelovanja s slovenskimi tiskarnami, ki delujejo v sklopu naše skupnosti.

V grafikonu so upoštevana samo sredstva iz zakona 38/2001 namenjena družbi DZP-PRAE za izdajanje Primorskega dnevnika.

Svet slovenskih organizacij si nikakor ni želel, da je prišlo do tega dogodka, kakor tudi ne vidi v tem nobenega razkola, saj se sodelovanje s SKGZ nadaljuje na številnih drugih področjih. V zvezi s torkovim razvojem dogodkov v posvetovalni deželni komisiji pa želi poudariti, da se je potrebno povrniti na odprt, enakovreden in konstruktiven dialog, kakršen se je vzpostavil s prejšnjim predsednikom SKGZ Rudijem Pavšičem, ki je obrodil veliko uspešnih načrtov, tudi takih, katerih končne uspehe beležimo v sedanjih časih.