Praznik frtalje

v R u p i ( Ob č i n a S o v o d n j e o b So č i – GO) / a R u p a ( Co mu n e d i S a v o g n a d ’ I so n z o – GO)

PR O S VE T NO D R U Š T VO “ R U PA- PE č ” pr i r e j a t r a di c i ona l ni

P R A Z N I K F R T A L J E

FESTA DELLA FRITTATA

NEDELJA/ DOMENICA 24.4.2016 OB/ ALLE 17.00

Nastop otroških zborov in kokošje igre Cori a voci bianche e giochi della gallina

častni govornik: publicist in Discorso celebrativo di Vili Prinčič,

zgodovinar Vili Prinčič pubblicista e storico

Ples z duom Casablanca Ballo con il duo Casablanca

PONEDELJEK/ LUNEDÌ 25.4.2016 OB/ ALLE 17.00

Nastop Športno plesnega kluba Esibizione del Club di danza sportiva

Dance Sport Connecting Dance Sport Connecting

Tekmovanje v cvrtju najboljše frtalje Gara per la miglior frittata

Ples z duom Ivo & Marjan Ballo con il duo Ivo & Marjan

Deloval bo dobro založen bife s t ipično zeliščno frtaljo in jedmi na žaru

Frit tata t ipica e spe cialità alla griglia – TUDI OB URI KOSILA / ANCHE A PRANZO

V ponedeljek, 25.4. ob 10. uri slovesnost

sv. Marka; v soboto, 30.4. v večernih urah

sredi vasi dviganje otroškega in velika Mlaja

Lunedì 25. 4. alle ore 10 Messa solenne

per il patrono S. Marco; sabato 30.4. in

serata innalzamento del Mlaj

LASTNI TISK – STAMPATO IN PROPRIO